"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์


อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
เชิญร่วมฉลอง 78 ปี วีรกรรมแห่งความเชื่อ
ของบุญราศีทั้ง 7 แห่งสองคอน (ค.ศ.1940-ค.ศ.2018)
โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม
ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธาน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2018 เวลา 10.00 น.
ณ สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
****************************


อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง
ประกาศแจ้ง
วันระลึกถึงผู้ล่วงลับ (วันจุดเทียน)
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.2018
ณ สุสานศักดิ์สิทธิ์
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

****************************
ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี

 

 

**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป
*************************************

 

 

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"
 

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเอเฟซัส  อฟ 1:15-23

     พี่น้อง เมื่อข้าพเจ้ารู้ถึงความเชื่อของท่านทั้งหลายในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และรู้ถึงความรักที่ท่านมีต่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคน ข้าพเจ้าจึงขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อท่าน และระลึกถึงท่านทั้งหลายในคำอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ
ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ประทานพระพรแห่งปรีชาญาณและการเปิดเผยให้แก่ท่านเดชะพระจิตเจ้า เพื่อท่านจะได้รู้ซึ้งถึงพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น ขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใด และความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงใด อีกทั้งรู้ด้วยว่า พระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้นล้ำเลิศเพียงใด พระอานุภาพและพละกำลังนี้ พระองค์ทรงแสดงในองค์พระคริสตเจ้า เมื่อทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และให้ประทับเบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์ เหนือเทพนิกรเจ้า เทพนิกรอำนาจ เทพนิกรฤทธิ์ เทพนิกรนายและเหนือนามทั้งปวง ที่อาจเรียกขานได้ทั้งในยุคนี้และในยุคหน้า พระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระคริสตเจ้า และทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง ให้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระวรกายของพระองค์ เป็นความบริบูรณ์ของพระผู้ทรงอยู่ในทุกสิ่งและทรงกระทำให้ทุกสิ่งบริบูรณ์ 
 

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา    ลก 12:8-12
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่าทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ บุตรแห่งมนุษย์จะยอมรับผู้นั้นต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้า แต่ผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ จะถูกปฏิเสธไม่ยอมรับต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน”
     “ทุกคนที่กล่าวร้ายต่อบุตรแห่งมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย”
“เมื่อเขาจะนำท่านไปยังศาลาธรรมต่อหน้าผู้ปกครองและผู้ทรงอำนาจ ท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไรหรือจะพูดอะไร เพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอะไร”


 
       
       
 


ข้อรำพึงประจำ
วันที่ 18 ตุลาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนว่า ข้าวจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย
ในประเทศไทยมีประชากรประมาณ 67 ล้านคน แต่มีคาทอลิกประมาณสามแสนคน. ตัวเลขของคาทอลิกน้อยนิด ทั้งๆที่มิสซันนารีจากยุโรปมาหลายรุ่นหลายสมัย และที่มาปักหลักได้ก็สมัยของมิชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสที่เข้ามาปี 1662 หรือ 356ปีมาแล้ว.
คำถามคือทำไมประชากรคาทอลิกจึงมีจำนวนน้อยมาก คำตอบคือคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยิน”ข่าวดีของพระเยซูเจ้าเลย เพราะไม่มีพระสงฆ์ นักบวชหรือสัตบุรุษพูดถึงพระองค์ให้เขาฟัง. นักบุญเปาโลธรรมทูตเอกของพระเยซูเจ้าบอกความจริงไว้แล้วว่า “
ฉะนั้น ชาว?อิสราเอล?จะ?เรียกขาน?พระ?องค์?ได้?อย่างไร?ถ้า?พวกเขา?ไม่?เชื่อ จะ?เชื่อ?ได้?อย่างไร?ถ้า?ไม่?เคย?ได้ยิน จะ?ได้ยิน?ได้?อย่างไร?ถ้า?ไม่?มี?ใคร?ประกาศ?สอน  จะ?มี?ผู้ประกาศ?สอน?ได้?อย่างไร?ถ้า?ไม่?มี?ใคร?ส่ง?ไป ตาม?ที่?มี?เขียน?ไว้?ใน?พระ?คัมภีร์?ว่า เท้า?ของ?ผู้ประกาศ?ข่าว?ดี?ช่าง?งดงาม?จริง?หนอ 
บาง?คน?เท่านั้น?ได้?เชื่อฟัง?ข่าว?ดี ดังที่?ประ?กาศก?อิสยาห์?กล่าว?ว่า ข้า?แต่?พระ?เจ้า ใคร?เล่า?ได้?เชื่อ?คำประกาศ?ของ?เรา   ดังนั้น ความ?เชื่อ?จึง?มา?จาก?การ?ฟัง สิ่ง?ที่?ได้?ฟัง?ก็?มา?จาก?พระ?วาจา?ของ?พระ?คริสต?เจ้า.
ดังนั้น ถ้าเราอยากให้คนอื่นได้ยินข่าวดีเรื่องพระเจ้า เราสัตบุรุษ นักบวช พระสงฆ์ต้องประกาศ และเท้าของเราผู้ประกาศก็จะงดงามจริง. 

 

 ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนว่า ข้าวจะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย"
2018-10-18


 
    Download และฟัง ข้อคิดประจำวันอื่นๆ จากพระคุณเจ้า 

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 

 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

 

คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


 

 


 

 


ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)

 


“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018

 

 

 

 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือนตุลาคม ::

****************
เพื่อการอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดนครพนม

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
 4 ตุลาคม คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ศรชัย แสนสุริวงศ์
 4 ตุลาคม คุณพ่อญาณารนพ มหัตกุล
18 ตุลาคม คุณพ่อลูกา สุพล ยงบรรทม

 

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
  6 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
  6 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อทินกร เหลือหลาย
  9 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์
25 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อวรเมธ มาหนู
25 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงค์
25 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
25 ตุลาคม ครบรอบวันบวช คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม


ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday


7 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์
9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอแซฟ กมล เสมอพิทักษ์
9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปาโล ลิขิต เหลือหลาย
9 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อฟิลิป สุกิจ นารินรักษ์
11 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเบอร์นาร์ด วีระพงษ์ โพธิมล
14 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อฉัตรชัย นิลเขต
19 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อเปโตร วิโรจน์ โพธิ์สว่าง
22 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อยอห์น ธีรพงษ์ นาแว่น
30 ตุลาคม วันคล้ายวันเกิด พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา

10 ตุลาคม คุณพ่อ คำจวน ศรีวรกุล 1979
13 ตุลาคม คุณพ่อยอแซฟ ตรรกวิทย์ เวียรชัย
16 ตุลาคม พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ 1998


 
 
 
   

 
 
 


 
     
 
 
 

  
 

 
 


 


 
 
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ

 
       


           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
October 19, 2018
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com