"ขอต้อนรับสู่ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อ ดินแดนมรณสักขีบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน"
ข่าวประชาสัมพันธ์

************************

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34 ฉบับที่ 6
17-23 ก.พ. 2019 เทศกาลธรรมดา

*****************
ประชาสัมพันธ์ตารางฉลองวัด
อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ประจำปี 2019
(ตารางอาจมีแก้ไข/ เปลี่ยนแปลง


ชมย้อนหลัง

ประเพณีเทศกาลแห่ดาวสกลนคร
25 ธันวาคม 2018

ชมย้อนหลัง
ฉลองบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานพิธี


 

 

**********************

อัครสังฆลฑลท่าแร่-หนองแสง
ขอแสดงความอาลัย
และ ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณ
ของ คุณพ่อ ยอห์นบัปติสต์ นรินทร์ ศิริวิริยานันท์
พระได้รับท่านไป เมื่อวันที่ เสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 เวลา 03:35 น.
ณ โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดสกลนคร
สิริอายุ 79 ปี

***********************************
ประวัติโดยสังเขป

*************************************

 

 

**********************


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 11-20

 


"ชะตากรรมของคนดีและคนชั่ว
40 ข้อจากบทสดุดีที่ 37ข้อ 1-10

 

 
 

 
 

 
 

 
 


" สารเดือนพฤษภาคม"
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

***************************************


สารปีใหม่ 2018
โดย พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์


"เทศกาลคริสตมาส: พระเจ้าหวังอะไรจากเรา และเราควรหวังอะไรจากพระเจ้า"


 

 

ข้อรำพึงจากพระวาจา
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง    1 ปต 5:1-4

     พี่น้องที่รัก โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง เป็นพยานถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า และมีส่วนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะปรากฏในอนาคตด้วย ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโส ในกลุ่มของท่านทั้งหลาย จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า มิใช่ดูแลด้วยความจำใจ จงดูแลด้วยความสมัครใจ มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง เมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงสำแดงพระองค์ ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว   มธ
16:13-19

     เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างกล่าวว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่าเป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง”
     พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนบุตรของยอห์น ท่านเป็นสุขเพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”

 

 

 


Download และฟังวันอื่นๆ

 
 
   
   

ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร (ธรรมมาสน์นี้หมายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้นำ)์"
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

----------------------------------------------

วันฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร (ธรรมมาสน์นี้หมายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้นำ)
นักบุญเปโตรสอนบรรดาพระสงฆ์และผู้นำชุมชนทั้งหลายมีสิทธิและหน้าที่
ในการรับใช้ด้วยความเสียสละ เพื่อว่า เมื่อพระคริสตเจ้าปรากฏมา เขาจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนี้

  1. ให้เลี้ยงดูฝูงแกะคือประชากรของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของเขา
  2. ให้ดูแลด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่อามิสสินจ้าง
  3. ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ฝูงแกะ

สำคัญอยู่ที่ว่า พระสงฆ์และผู้ปกครองชุมชนได้รับอำนาจมาจากพระเจ้า เขาก็ต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน. รางวัลที่พระองค์สะญญาจะให้เขาก็ไม่ใช่เล็กน้อย.

 
ข้อรำพึงเรื่อง
"วันฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร
(ธรรมมาสน์นี้หมายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้นำ)"

2019-02-22

Download และฟังข้อรำพึง วันอื่นๆ

 
 
   

 

 
 

พระอัครสังฆราชในอดีต
 พระอัครสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ประวัติพระสงฆ์
กตัญญูตานุสรณ์
พระสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
พระสงฆ์ที่มรณภาพ
บรรดามิสซันนารี
ประวัติและข้อมูลวัด
วัดในเขตกลาง
วัดในเขตตะวันออก
วัดในเขตตะวันต

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
มิสซาแรก เวลา 06.00-07.20 น.ทุกวัน
มิสซาสอง เวลา 07.30 -08.40 น. เฉพาะวันอาทิตย์

 

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 06.30-07.30 น. ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดพระวิสุทธวงศ์ นิรมัย

 
 
 
 


ฟังถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
พิธีมิสซา เวลา 07.30-08.3 0 น.
ทุกวันอาทิตย์

Facebook วัดนักบุญมารีอามักดาเลนานาโพธิ์

 
 


 

วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสัมภาษณ์นี้มาเพื่อการแบ่งปันและไตร่ตรอง

     
   

 


ประเทศออสเตรียกำลังฉลองครบรอบ 200 ปี
แห่งบทเพลงอันโด่งดังที่ชื่อว่า Silent Night 
เป็นเพลงคริสต์มาสเกี่ยวกับ
การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่กลายเป็น
ส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของการฉลองคริสต์มาส ฯลฯ


คุณพ่ออันโตนีโอ สปาดาโร เอส. เจ. ให้สัมภาษณ์
ข้อตกลงระหว่างสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) และประเทศจีนคือ เครื่องหมายแห่งความหวัง และสันติภาพในโลก


พระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาต่อบรรดาปิตาจารย์ของซีน็อด
“ความรับผิดชอบของเราต้องแสดงให้บรรดาเยาวชนเห็นว่า
การร่วมมือกับพระศาสนจักรเป็นสาส์นอันไร้กาลเวลานั้น
เป็นสิ่งคู่ควรและคุ้มค่าที่สุด”
2018-10-03


วาติกันยืนยันว่ามีพระสังฆราชจีนสององค์เข้าร่วมประชุมซีน็อด
ในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุม

************************ทูตสวรรค์ผู้อารักขา (Guardian Angels)


 

 


 

ติดตามชมที่ช่องยูทูป
วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง ที่นี่
(ชมไม่ได้ โปรดเลือกชมถ่ายทอดสด)

 

 

 

 

 

       
          
 
 
 

:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
เดือน กุมภาพันธ์ ::

ภาวนาพิเศษเพื่อ "การอภิบาลและแพร่ธรรมในจังหวัดนครพนม"
****************

ครบรอบวันเกิด :
Happy Birthday

  4 กุมภาพันธ์ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมรชัย กระแสสิงห์
  5 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
11 กุมภาพันธ์ คุณพ่อสมพงษ์ ตรีว่าอุดม
15 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเทพณรงค์ พุดษา
23 กุมภาพันธ์ คุณพ่อยอห์น ชัยวิชิต บรรเทา
24 กุมภาพันธ์ คุณพ่ออาทิตย์ ว่องไว
25 กุมภาพันธ์ คุณพ่อฟรังซิสอัสซีซี ศรชัย แสนสุริวงศ์

วันฉลองศาสนนาม : Happy Feastday
-

ครบรอบวันบวช : Happy Ordination day
1 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวัลลภ จันทร์ดวง
9 กุมภาพันธ์ คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา
                   คุณพ่อวีรพงษ์ มังกาย
                   คุณพ่อสุรวุฒิ สมงาม

ระลึกถึงท่าน...ในคำภาวนา
10 กุมภาพันธ์ คุณพ่อวิกตอร์ สีนวล (1970)
22 กุมภาพันธ์ คุณพ่อ วันดี พรหมสาขา ณ สกลนคร (1980)
27 กุมภาพันธ์ คุณพ่อราฟาแอล คาร โสรินทร์ (1994) 
 
 
   

 
   
 
 


 
       
 
 


 
     
 
 
 

  
 

 
 


 


 
 
               
     
เปลี่ยนหมู่บ้านคริสตชน แปลงสังฆมณทล
 
ประวัตินักบุญหลุยส์กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส (1214-1270)
 
“การไม่ทำความดีเลย ถือว่าเป็นความชั่ว”
คำสอนของพระสันตะปาปา ก่อนสวดฑูตสวรรค์แจ้งข่าว

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2018
 

ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก
2018-07-03
 

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
2018-06-10
 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน
สมโภชพระวรกายและพระโลหิตฯ
 

สมโภชพระจิตเจ้า: วันเกิดของพระศาสนจจักร์
       

 


  
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 38 ปี 2015
ตอน BEC อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณ ตอนที่ 35 ปี 2015
ตอน อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ภารกิจ และวิสัยทัศน์ แห่งการ
 
       

สารวัดท่าแร่ ฉบับเต็ม ปีที่ 34
ฉบับที่ 6
17-23 ก.พ. 2019
เทศกาลธรรมดา

           
     

 

 


    Facebook  
   
MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
February 21, 2019
   

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230
e-mail : admin@genesis.in.th   , genesis10450@gmail.com  , Sakon10450FM@gmail.com