genesis.in.th วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"
                                                                                                                            

 Header image    

" ขอต้อนรับสู่ วิทยุมิสซังท่าแร่ - หนองแสง " ข่าวดี มีสาระ สร้างสรร และบันเทิง"  อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง    บริษัท ปฐมกาล จำกัด
 
 


ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2019

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

 

 
 


 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
พระเยซูเจ้าเตือนสติเราว่า เราเป็นแสงสว่าง"
2019-01-31

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"
31 มกราคม ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ตั้งคณะซาเลเซียน"
2019-01-31

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าสอนด้วยการเล่าเรื่องอุปมา
"
2019-01-30

 

 
ข้อรำพึงเรื่อง
"ก
ารถือบัญญัติเท่านั้นไม่ทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าบรรลุถึงความบริบูรณ์ได้ แต่การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต่างหากที่พระเจ้าพอพระทัยเสมอ"
2019-01-29

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
""ฉลองนักบุญโธมัส อะไควนัส (28 มกราคม)"

2019-01-28

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คนงามที่ใจ"

2019-01-28

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเยซูเจ้ามาทำลายอำนาจของปิศาจ"

2019-01-28

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"พระเจ้าตรัสกับเราทุกวันในพระคัมภีร์"
2019-01-27

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้รู้จัก
รักและปรนนิบัติพระองค์
เพื่อจะได้รับความรอดนิรันดร"

2019-01-26

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันที่ 25 มกราคม วันสมโภชนักบุญเปาโลกลับใจ"
2019-01-25
ข้อรำพึงเรื่อง
"แม่เหล็กดูดวัตถุที่มีธาตุเหล็ก"
2019-01-24

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"มนุษย์ผู้ฉลาดรอบรู้"
2019-01-24

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"มนุษย์ผู้ฉลาดรอบรู้"
2019-01-23

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ข้อสัญญา"
2019-01-21


ข้อรำพึงเรื่อง
"ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรมหมจารีและมรณสักขี"
2019-01-21

 

 
ข้อรำพึงเรื่อง
"การอดอาหาร"

2019-01-21ข้อรำพึงเรื่อง

เมื่อพระเยซูเจ้าเข้ามาในบ้าน
มีการเปลี่ยนแปลงในทางดีแน่นอน
เช่นเดียวกัน เมื่อพระองค์เข้ามาในใจของเรา
ก็มีการเปลี่ยนแปลงเสมอฯ

2019-01-20

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

พระวาจาของพระเจ้าสำคัญยิ่งนัก
2019-01-19

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว"
2019-01-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คริสตชน 3 แบบ"
2019-01-18

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง

"ภาวนาเพื่อพระสงฆ์"
2019-01-18

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"17มกราคม: ระลึกถึงนักบุญอันตน ปฐมฤษีหรือนักพรตต้นแบบในพระศาสนจักรคาทอลิก"2019-01-17

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าถูกประจญเหมือนเรา"
2019-01-16

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าเมตตามนุษย์ พระองค์สร้างมนุษย์มาดี แต่เขาไม่รักดี ขายศักดิ์ศรีตนเองให้ปิศาจฯ "
2019-01-15

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าคือตราประทับของพระเจ้า"
2019-01-14

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง"
2019-01-13

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าขอให้เราดำรงในความรักของพระองค์"
2019-01-12

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"มีข้อคิดรำพึงสองข้อ"
2019-01-12

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"คำภาวนาของมนุษย์คือคำอ้อนวอนฯ"
2019-01-11

 ข้อรำพึงเรื่อง
"เรามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้ว"
2019-01-11ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าคือ..."
2019-01-11

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"คนที่รักพระเจ้าจำเป็นต้องรักคนอื่นด้วย"
2019-01-10

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรักยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง"
2019-01-09


ข้อรำพึงเรื่อง
"ความเชื่อและเหตุผล"
2019-01-09

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ความรักทำให้เกิดอัศจรรย์"
2019-01-08

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันพระคริสต์สำแดงองค์/วันฉลองพญาสามองค์/วันพระคริสตประจักร"
2019-01-06

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเจ้าทรงรักเรามนุษย์จึงบังเกิดมาเพื่อให้เราเอาตัวรอดได้"
2019-01-05

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระเยซูเจ้าเหมือนลูกแกะผู้พลีชีพเพื่อความรอดของมวลมนุษย์"
2019-01-04

 

 


ข้อรำพึงเรื่อง
"วันที่ 3 มกราคม ฉลองพระนามพระเยซูเจ้า"
2019-01-03

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"สงฆ์ชาวยิวบางองค์ถามยอห์นว่า ท่านเป็นพระแมสซีออาห์
หรือประกาศกเอลีอาห์
หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่งหรือ"

2019-01-02

 

 

 

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"พระศาสนจักรฉลองพระแม่มารี พระมารดาของพระเจ้า"
2019-01-01

 

ข้อรำพึงเรื่อง
"ในปีใหม่นี้ ลูกขอเป็นเหมือน"
2019-01-01

 
 

 

 
 

 
 


 
 Facebook

admin@genesis.in.th , genesis10450@gmail.com ,Sakon10450FM@gmail.com 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง

ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เพื่อนบ้าน
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลเชียงใหม
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สังฆมณฑลอุดรธาธานี สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
สังฆมณฑลนครสวรรค์    


Radio Online เพื่อนบ้าน
thaicatholicradio Loveradio วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.
Radio Vatican สัมฤทธิ์โปรโมชั่น มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
nbkradio104 ดอกคูนเรดิโอ วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.
naphoradio บรรจงโปรโมชั่น วิทยุศรีสกลเรดิโอ FM 94.0 MHz.
กรมประชาสัมพันธ์ วาริชเรดิโอ เต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.
วิทยุรัฐสภา อสมท.สกลนคร  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
สิงหาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

ข้อรำพึงประจำวัน
กรกฎาคม 2018
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


ฟังย้อนหลัง ข้อรำพึงประจำวัน


มกราคม 2018

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 ผู้บริหาร -คณะกรรมการ| ผังรายการ | ผู้สนับสนุน |webboard |นักจัดรายการ|ถ่ายทอดภาพและเสียง|ติดต่อเรา


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแส

โดย บริษัท ปฐมกาล จำกัด
41 ม.8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47230

e-mail : admin@genesis.in.th
  , genesis10450@gmail.com

Facebook

MIDI
http://www.free-counter-plus.com
 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
March 1, 2019

สถิติ : เริ่ม 24 มิถุนายน 2006